Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:arduino [2015/12/11 08:21]
raivo.sell
en:arduino [2018/12/27 12:53] (current)
Line 15: Line 15:
 ====== References ====== ====== References ======
  
-[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]+[[http://​itead-europe.com/​pm/​platform/​shield/​1602%20lcd%20shield/​SCH_IM120417018_Arduino1602LCDShield.pdf|LCD Shield datasheet]]\\ 
 +[[http://​www.sharpsma.com/​webfm_send/​1489|sharp 10-80cm analog distance sensor]]
  
 ====== Example 1 Digital I/O ====== ====== Example 1 Digital I/O ======
Line 89: Line 90:
 const int nivoo = 512;  const int nivoo = 512; 
  
-int pote_sisend = A1; // set potentiometer input pin+int pote_sisend = A0; // set potentiometer input pin
 int led = 13; // set LED pin int led = 13; // set LED pin
 int pote = 0; // integer variable to hold potentiometer value int pote = 0; // integer variable to hold potentiometer value
Line 110: Line 111:
 <code c> <code c>
  
-int pote_sisend = A1; // set potentiometer pin+int pote_sisend = A0; // set potentiometer pin
 int led = 13; // set LED pin int led = 13; // set LED pin
 int pote = 0; // integer variable to hold potentiometer value int pote = 0; // integer variable to hold potentiometer value
Line 132: Line 133:
  
 ====== Example #3 LCD ====== ====== Example #3 LCD ======
 +
 +Connect LCD shield to Arduino board. Before attaching remove all connections from the board.
  
 ===== Example #3.1 LCD using ===== ===== Example #3.1 LCD using =====
Line 217: Line 220:
 // Initsialiseerime LCD koos vastavate viikude ühendamisega // Initsialiseerime LCD koos vastavate viikude ühendamisega
 LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
-int andur = A4; // määrame potentsiomeetri sisendviigu+int andur = A1; // set thermistor input pin
  
 void setup() { void setup() {
Line 276: Line 279:
 void loop() ​ void loop() ​
  
-  // Read the input on analog pin and digital pin 10: +  // Read the input on analog pin and 3 
-  int AnalogSensorValue = analogRead(A0); +  int AnalogSensorValue = analogRead(A2); 
-  int DigitalSensorValue = digitalRead(10);+  int DigitalSensorValue = digitalRead(A3);
   ​   ​
   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value   Serial.println(AnalogSensorValue);​ // Print out the analog value
Line 290: Line 293:
 ===== Harjutus #4.1 ===== ===== Harjutus #4.1 =====
 Modifitseerida programmi nii, et potentsiomeetriga määratakse temperatuuri nivoo, mis salvestatakse nupuga programmi mällu ja selle nivoo hilisemal ületamisel käivitatakse täiturmehhanism (milleks on LED). Modifitseerida programmi nii, et potentsiomeetriga määratakse temperatuuri nivoo, mis salvestatakse nupuga programmi mällu ja selle nivoo hilisemal ületamisel käivitatakse täiturmehhanism (milleks on LED).
 +**Extra:**
 +Kombineerida LED-i heleduse programm ja eelnev temperatuuri juhtimise programm, kus LED-i heledus sõltub sellest, kui palju nivootemperatuuri ületati (1 kraad: heledus 25 %, 2 kraadi: heledus 50 %, 3 kraadi: heledus 75 % ja 5 kraadi: heledus 10
  
 ===== Harjutus #4.2 ===== ===== Harjutus #4.2 =====
-Kombineerida LED-i heleduse programm ja eelnev temperatuuri juhtimise programm, kus LED-i heledus sõltub sellest, kui palju nivootemperatuuri ületati (1 kraad: heledus 25 %, 2 kraadi: heledus 50 %, 3 kraadi: heledus 75 % ja 5 kraadi: heledus 10+Modify distance sensor example so that it would print values on the LCD in centimeters (+-5cm accuracy). If no measureing tool is available then use the sensor datasheet graph.
  
 ====== Näide #5 Mootor ====== ====== Näide #5 Mootor ======
 +
 +Disconnect the LCD shield before using motors. Before disconnecting remove all connections from shield and Arduino board. ​
  
 ===== Näide #5.1 Servomootor ===== ===== Näide #5.1 Servomootor =====
Line 347: Line 354:
  
 ===== Harjutus #5.1 ===== ===== Harjutus #5.1 =====
-Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​nuppudega seadistatud suurusele.+Luua programm, mis võimaldab servomootori positsiooni muuta vastavalt ​analoog kaugusanduri väärtusele (kasutada map funktsiooni).
  
 ===== Harjutus #5.2 ===== ===== Harjutus #5.2 =====
-Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja fotoanduriga ​leiaks ruumist ​kõige eredama ​punkti. +Luua programm, mis servomootori baasil ehitatud radariga ja analoog kaugusanduriga ​leiaks ruumist ​lähima ​punkti ​(objekti otsimine tühjast ruumist).
  
 ====== Näide 6 Kommunikatsioon ====== ====== Näide 6 Kommunikatsioon ======
en/arduino.1449814884.txt.gz · Last modified: 2015/12/11 08:21 by raivo.sell
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0