Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laborididaktika [2018/12/27 12:53]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Labordidaktika ====== 
-Jälgida õppejõu poolt konkreetse kauglabori kasutamise demonstratsiooni ja jätta meelde protsess. 
-Uurida tarkvarakoodi näiteid ja teha vastavalt ülesandele reaalselt läbi üks kauglabori eksperiment. 
-Praktiline töö loetakse arvestatuks,​ kui grupp on demonstreerinud edukat eksperimenti vastavalt antud ülesandele. ​ 
-LCD ekraanile kuvatakse oma nimi 
-Käivitatakse alalisvoolumootor kiirenevalt ja aeglustuvalt (parameetri väärtuse võib kuvada 7-segmendilisel näidikul) 
  
laborididaktika.1545908015.txt.gz · Last modified: 2020/10/16 11:15 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0