Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laborididaktika [2018/12/27 12:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Labordidaktika ======
 +Jälgida õppejõu poolt konkreetse kauglabori kasutamise demonstratsiooni ja jätta meelde protsess.
 +Uurida tarkvarakoodi näiteid ja teha vastavalt ülesandele reaalselt läbi üks kauglabori eksperiment.
 +Praktiline töö loetakse arvestatuks,​ kui grupp on demonstreerinud edukat eksperimenti vastavalt antud ülesandele. ​
 +LCD ekraanile kuvatakse oma nimi
 +Käivitatakse alalisvoolumootor kiirenevalt ja aeglustuvalt (parameetri väärtuse võib kuvada 7-segmendilisel näidikul)
  
laborididaktika.txt · Last modified: 2018/12/27 12:53 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0