Uurimistöö juhendamise mudel

Mudeli suuremaks vaatamiseks klõpsake mudeli pildil.

Uurimistöö koostamise ja juhendamise protsess, mis on kirjeldatud ülaloleva mudeliga, kujutab endast kolme osapoole: KOOL, ÕPILANE ja ÕPETAJA rolle ja tegevusi uurimistöö läbiviimise ajal. Mudel on koostatud ajalisel horisontaalteljel, kuid osad tegevused võivad toimuda ka paralleelselt. Mudelis on ühe osapoole tegevused lihtsuse huvides näidatud jadamisi ja on tinglikul ajalisel teljel. Ajaline telg võib olla sõltuvalt kooli uurimistöö korraldusest olla jaotatud ühest veerandist kuni kogu gümnaasiumi perioodi peale. Mudelis on toodud ka integratsioon teiste ainetega nagu Uurimistöö alused ja Arvuti kasutamine uurimistöö. Tehnoloogia suunaline uurimistöö sisuline osa on soovitav siduda tehnoloogiasuuna valikainetega, milledeks on: „Füüsika ja tehnika”, „Teistsugune füüsika”, „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond”, „Mehhatroonika ja robootika”, „3D-modelleerimine”, „Joonestamine”, „Arvuti kasutamine uurimistöös”, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused”. Lisaks tegevustele on näidatud ka konkreetsele tegevusele rakenduvad dokumendid ja reeglid.

Osapoolte tegevused on liigitatud mudelis vastavalt protsessi faasidele ja seostele erinevate osapoolt rollidega, kus kesksel kohal on õpilane ja tema uurimistöö. Kooli roll on eelkõige uurimistöö formaalne toetamine, regulatsioonide ja juhendmaterjalide pakkumine ning hindamine. Juhendaja peamiseks rolliks on õpilase sisuline juhendamine ja tugi kogu protsessi vältel. Õpilase peamine roll on uurimistöö sisuline uurimus ja selle korrektne vormistamine ning esitamine. Töö koostamist ei ole mudelis eraldi täpsustatud, kuna selle sisuline koostamine on põhjalikult käsitletud toetavas õppeaines: Uurimistöö alused. Küll aga on eraldi välja toodud töö koostamise kaks olulist aspekti, milledeks on töö ajaline planeerimine ja jooksev tagasiside ehk hindamine juhendaja poolt. Need aspektid on olulised eduka uurimistöö tähtaegsel valmimisel ja on seetõttu eraldi rõhutatud. Töö kaitsmine on korraldatud kooli poolt, kus töö hindamise subjektiivsuse vähendamiseks on oluline pakkuda retsensentidele välja konkreetsed hindamise kriteeriumid ja hindamisvorm. On loomulik, et ka juhendaja osaleb kaitsmiskomisjoni töös.

Antud mudel kirjeldab ka tegevusi peale edukat töö kaitsmist. Kindlasti peaks olema õpilasel võimalus omaltpoolt anda tagasisidet uurimistöö erinevate aspektide, korralduse ja juhendamise kohta, mida kool ja juhendaja saavad tulevikus arvestada. Samuti on oluline, et koostatud tööd ei jäetaks riiulisse vaid, et oleks läbi mõeldud nende publitseerimine, kas siis avalikult või koolisiseselt. Tähtis on, et õpilase poolt teostatud uurimistöö tulemused oleks kättesaadavad ka teistele (õpilastele) ja uurimistöö ei oleks pelgalt tehtud töö teostajale ja juhendajale.

et/supervisors/researchmodel.txt · Viimati muutnud: 2018/12/27 12:53 (väline muutmine)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0