Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:ros [2019/10/23 16:59]
Kasutaja
en:ros [2019/10/24 16:29] (current)
Kasutaja
Line 5: Line 5:
 {{:​et:​jackalfullyloaded.png?​800|}} {{:​et:​jackalfullyloaded.png?​800|}}
  
-ROS on avatud lähtekoodigaROS­i peamiseks eesmärgiks on toetada koodi jagatavust ning koostööd robootikavaldkonna teadustöös ning arendusesÜks ROS­i süsteem koosneb mitmest iseseisvast sõlmest, mis suhtlevad teiste sõlmedega kasutades avaldamise/​tellimise (//subscribe/publish//) loogikat+ROS is open sourceThe main goal of ROS is to support code sharing and collaboration in robotics research and developmentOne ROS system consists of several independent nodes that communicate with other nodes using the publish ​/ subscribe ​logic.
  
 {{:​et:​ros_communication_1_.png?​600|}} {{:​et:​ros_communication_1_.png?​600|}}
  
-Näiteks võib olla mobiilses robotis kaamera sõlm ja video töötlemise sõlmKaamera sõlm avaldab kaamera pildi kindlasse teemassenäiteks ​///kaamera/pilt//. Pildi vaatamiseks jookseb teises arvutis pildi kuvamise sõlmmis saab pildi samast teemast ​///kaamera/pilt//. Suhtlus käib üle ROSi.+For example, a mobile robot may include a camera node and a video processing nodeThe camera node publishes the camera image to a specific topicsuch as ///camera/image//. To view the imageanother computer runs an image display node that receives the image from the same theme ///camera/image//. Communication goes through ROS.
  
 {{:​et:​ros_advcommunication.png?​800|}} {{:​et:​ros_advcommunication.png?​800|}}
  
-ROS eesti keelne terminoloogia on veel lõpuni välja kujunemata. 
-Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli lõputöödes võib kohata ühe ja sama termini erinevaid variatsioone. Terminoloogiat püütakse ühtlustada ja selleks on käivitatud Eesti Keele instituudi initsiatiiv [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robootika terminibaas eesti - inglise]]. Allpool on toodud välje olulisemad erinevused eesti keelse terminoloogia kasutusel: 
  
-|Termin inglise keelestõlgepeamiselt kasutusel ​TalTech|tõlgepeamiselt kasutusel ​|+ROS Estonian terminology is not yet fully developed. 
 +In the theses of Tallinn University of Technology and the University of Tartu, different variations of the same term can be encountered. Efforts are made to harmonize terminology and the initiative of the Estonian Language Institute has been launched for this purpose [[https://​term.eki.ee/​termbase/​view/​1418985/​|Robotics terminology base Estonian - English]]. Below are some of the major differences in the use of Estonian terminology in the field: 
 + 
 +|in Englishtranslationcommonly used used in TalTech|translationcommonly used |
 | topic | teema |rubriik ​ | | topic | teema |rubriik ​ |
 | package | teek | kimp | | package | teek | kimp |
en/ros.txt · Last modified: 2019/10/24 16:29 by Kasutaja
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0