Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:examples:communication [2010/02/16 13:46]
mikk.leini
en:examples:communication [2018/12/27 12:53] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Data interfaces ​======+====== ​Communication ​======
  
-{{  :​examples:​communication:​communications.jpg?​580 ​ |Sideliidesed}}+{{  :​examples:​communication:​communications.jpg?​580 ​ |Data interfaces}}
  
-Mikrokontrolleritega saab juhtida täitureidsellega saab lugeda andurite väärtusi ja mitmeid muid toiminguidkuid alati jääb vajadus ühendada seadmeidmillega ei saa suhelda lihtsaid digitaalseid signaale edastadesPõhjuseks võib olla näitekset seadme juhtimiseks läheb vaja liiga palju juhtsignaale või edastatavad andmehulgad on liiga mahukadSeepärast ​on nii mikrokontrolleritele kui ka üldse elektroonikas välja arendatud terve hulk erinevaid andmesideliideste standardeidStandardid määravad ära signaalide elektrilised parameetrid ja nende signaalide edastamise reeglid ehk protokolli.+With microcontrollers it is possible to control actuatorsread the values of sensors and many other stuffbut always stays the need for connecting all kind of deviceswhich does not allow to communicate by sending simple digital signalsThe reason may be: there are too many control signals needed to control the device or there is too much data to be sent. That is why there are many data interface standards developed for microcontrollers or for every kind of electronics. The standards are determining the electrical parameters of the signals and the rules of transmission of the signals (the protocol). 
 + 
 +One simple example of a protocol is the Morse codewhere the information is transmitted using peeps and pauses and varying their lengthsDigital data transmitting protocols are functioning similarly; in there the info is transmitted as bit values and depending ​on the interface also as modulated formDifferent data transmitting interfaces with their protocols have been created according to the need but the data quantities have always grown and new methods have been constantly added. The situation in the data transmission between the electronics components is calmer. There are I²C, SPI and UART interfaces used already for a long time. More traditional intersystem transmission interfaces are RS-232, RS-485, LIN and CAN, but many microcontrollers are already produced with USB, Ethernet and wireless ZigBee interfaces. This chapter is focusing on the data transmitting by using RS-232 interface      ​
  
-Üks lihtne näide protokollist on morse kood, kus infot edastatakse piiksude ja pausidega ning nende pikkustega. Sarnaselt toimivad ka digitaalsed andmesideprotokollid,​ kus infot edastatakse bitiväärtustega ja olenevalt liidesest ka moduleeritud kujul. Erinevaid andmesideliideseid koos nende protokollidega on loodud küll vastavalt vajadusele, kuid edastamist vajavad andmehulgad on alati kasvanud ja pidevalt lisandub uusi meetodeid. Rahulikum on olukord elektroonikakomponentidevahelise andmesidega,​ kus juba pikka aega kasutatakse I²C, SPI ja UART liideseid. Traditsioonilisemad süsteemidevahelised sideliidesed on RS-232, Rs-485, LIN ja CAN, kuid palju mikrokontrollereid toodetakse ka juba USB, Ethernet ja juhtmevaba ZigBee liidestega. Käesolev peatükk aga keskendub kodulaborile,​ kus peamine andmesideliides on RS-232. 
en/examples/communication.1266320774.txt.gz · Last modified: 2013/03/26 23:01 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0