This is an old revision of the document!


Sideliidesed

Sideliidesed

Mikrokontrolleritega saab juhtida täitureid, sellega saab lugeda andurite väärtusi ja mitmeid muid toiminguid, kuid alati jääb vajadus ühendada seadmeid, millega ei saa suhelda lihtsaid digitaalseid signaale edastades. Põhjuseks võib olla näiteks, et seadme juhtimiseks läheb vaja liiga palju juhtsignaale või edastatavad andmehulgad on liiga mahukad. Seepärast on nii mikrokontrolleritele kui ka üldse elektroonikas välja arendatud terve hulk erinevaid andmesideliideste standardeid. Standardid määravad ära signaalide elektrilised parameetrid ja nende signaalide edastamise reeglid ehk protokolli.

Üks lihtne näide protokollist on morse kood, kus infot edastatakse piiksude ja pausidega ning nende pikkustega. Sarnaselt toimivad ka digitaalsed andmesideprotokollid, kus infot edastatakse bitiväärtustega ja olenevalt liidesest ka moduleeritud kujul. Erinevaid andmesideliideseid koos nende protokollidega on loodud küll vastavalt vajadusele, kuid edastamist vajavad andmehulgad on alati kasvanud ja pidevalt lisandub uusi meetodeid. Rahulikum on olukord elektroonikakomponentidevahelise andmesidega, kus juba pikka aega kasutatakse I²C, SPI ja UART liideseid. Traditsioonilisemad süsteemidevahelised sideliidesed on RS-232, Rs-485, LIN ja CAN, kuid palju mikrokontrollereid toodetakse ka juba USB, Ethernet ja juhtmevaba ZigBee liidestega. Käesolev peatükk aga keskendub kodulaborile, kus peamine andmesideliides on RS-232.

en/examples/communication.1265271561.txt.gz · Last modified: 2013/03/26 23:01 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0